Hei! 👋

Vi gleder oss til Ă„ hĂžre fra deg og finne gode lĂžsninger sammen.
Kontakt oss gjerne pÄ mail eller telefon, eller ved Ä ta en tur til Rolfsbuktveien 12.

Du kan ogsÄ fylle ut kontaktskjemaet under.

E-post: hei@trippelm.no
Telefon: 21 67 22 22

Oversikt over ansatte og kontaktinformasjonPersonvernserklĂŠring

Du finner oss her 📍

Hovedkontor:
Holi Norge,
Rolfsbuktveien 12
1364 Fornebu


Kontaktskjema

Om Trippel-M

Skreddersydde visuelle opplevelser

Trippel-M sĂ„ sin spede begynnelse allerede i 2003, da styreleder og grĂŒnder, Ole-Andreas LĂžvland solgte DJ-tjenester fra foreldrenes garasje i Melsomvik.

Det er ogsÄ her navnet vÄrt kommer fra; Trippel-M stÄr for Melsomvik Multi Media, men vi kaller oss selv bare Trippel-M.
Siden 2003 har selskapet vÊrt pÄ en fantastisk reise. Ikke bare fra Melsomvik til Oslo. Vi har gÄtt fra Ä vÊre en enkel gutt med et DJ-set, til mer enn 30 ansatte, fra Ä lage fest pÄ grendehus, til Ä vÊre med Ä skape nasjonale liveopplevelser for historiebÞkene, enten det er festivaler som Findings og Øya, eller presentasjon av ny regjering i Hurdal. Det er en reise vi er stolte av.

Trippel-M er en helnorsk utfordrer i en bransje som er preget av store internasjonale kjemper, og ledes i dag av HÄkon Aulie. Vi tÞr Ä tenke utenfor boksen og finner lÞsninger der andre ser begrensninger. Dette er vÄr styrke.

VÄre kunder stille hÞye krav til vÄr teknologiske kompetanse og tekniske leveranse i hver jobb vi gjennomfÞrer. En kreativ og leken tilnÊrming til faget er en del av vÄrt DNA og kultur, og selv om vi ogsÄ er en leverandÞr av teknikk, er det fÞrst og fremst menneskene som fÄr maskinene til Ä spille. Folka i Trippel-M er vÄrt stÞrste konkurransefortrinn.

Med in-house utviklere har vi lang erfaring med Ă„ lage enkle lĂžsninger pĂ„ “umulige” problemer, og virkelig skreddersy den teknologiske leveransen i vĂ„re prosjekter. Vi er ikke lenger en teknikkleverandĂžr – vi er en teknologibedrift.

Trippel-M er med andre ord en solid og trygg samarbeidspartner for bÄde smÄ og store kunder, som Þnsker Ä skape magiske visuelle opplevelser, bÄde digitalt og pÄ venue. Det hÄper vi at vi fÄr muligheten til Ä gjÞre sammen med deg ogsÄ.


Generelle vilkÄr

KontraktsinngĂ„else er ansett som gjennomfĂžrt nĂ„r digital eller fysisk underskrift er pĂ„fĂžrt kontrakten og kontrakten er returnert til LeverandĂžren. Ved digital underskrift gjennom vĂ„rt bookingsystem, “Rentman”, skjer retur automatisk til LeverandĂžren.

Ved kontraktsinngÄelsen aksepterer kunden at de Generelle VilkÄrene gjelder for produksjonen/oppdraget/tjenesten.

Kontrakten er bindende for begge parter ved kontraktsinngÄelse. Avbestilling eller flytting av arrangementet/endring av dato kan likevel finne sted, under fÞlgende vilkÄr:

Enhver avbestilling eller flytting av mÄ meldes skriftlig til prosjektleder [per e-post]. Avbestilling eller flytting kan ikke gjÞres over telefon.
Frem til 8 uker fÞr Produksjonsstart kan kontrakten avbestilles eller endres (herunder endring av dato/flytting) mot dekning av pÄlÞpte utgifter og timer.
Dersom det er mindre enn 8 uker til Produksjonsstart gjelder fĂžlgende for avbestillinger:
Mellom 8 og 4 uker fÞr Produksjonsstart betales 10 % av kontraktssum + pÄlÞpte utgifter og timer
Mellom 4 og 2 uker fÞr Produksjonsstart betales 70 % av kontraktssum + pÄlÞpte utgifter og timer
Avbestilles produksjonen/oppdraget mindre enn 2 uker fĂžr Produksjonsstart betales 100 % av avtalt kontraktssum
Endring av dato eller tidspunkt nÄr det er mindre enn 8 uker til Produksjonsstart kan kun finne sted nÄr LeverandÞren aksepterer slik endring og mot at kunden betaler et tillegg tilsvarende det som gjelder ved avbestilling nÄr det er mindre enn 8 uker til Produksjonsstart.

Kundens vederlag for produksjonen/oppdraget/tjenesten fremgÄr av kontrakten. Vederlaget faktureres og forfaller til betaling som angitt i kontrakten. Ved forsinket betaling pÄlÞper forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven. Ved betalingsmislighold kan LeverandÞren med 14 dagers varsel stoppe enhver ytelse til kunden.

Avtalen er inngÄtt med kunnskap om gjeldende verdenssituasjon ved kontraktsinngÄelse. Eventuelle midlertidige endringer som begrenser folkeforflytning eller -ansamling som blir vedtatt i tidsrommet mellom avtaleinngÄelse og gjennomfÞring, er ikke ansett som Force Majeure sÄ lenge LeverandÞren kan tilby et digitalt alternativ til gjennomfÞring.

Skulle det inntreffe en ekstraordinÊr situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som umuliggjÞr oppfyllelse av plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett mÄ regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes sÄ lenge den ekstraordinÊre situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

LeverandÞrens erstatningsplikt ved forsinkelse eller mangler, teknisk svikt eller andre feil som pÄvirker sluttproduktet og som LeverandÞren svarer for, er i alle tilfeller oppad begrenset til 100 % av avtalt kontraktssum. LeverandÞren svarer ikke for kundens indirekte tap. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart.

LeverandĂžren kan kreve erstatning for dokumentert Ăžkonomisk tap som fĂžlge av kundens mislighold.

Kunden er i kontraktsperioden ansvarlig for enhver skade pÄ og tap av LeverandÞrens utstyr, sÄfremt skaden ikke er pÄfÞrt av personell ansatt hos eller innleid av LeverandÞren. Eventuelle skader skal straks meldes til LeverandÞren, og tyveri og hÊrverk meldes uten ugrunnet opphold til politiet.

Kunden har plikt til Ä inspisere lokalet og tilhÞrende utstyr ved starten av leieperioden. Eventuelle skader eller mangler som oppdages ved ankomst eller som oppstÄr i leieperioden skal umiddelbart meldes til LeverandÞren.

Kunden skal levere lokalet inkludert utstyr tilbake i den stand det var ved leieperiodens start og stÄr ansvarlig for skader som burde vÊrt oppdaget eller meldt til LeverandÞren ved ankomst. Dette innebÊrer at inventar som er flyttet av kunden skal settes tilbake pÄ plass, lokalet skal ryddes og sÞppel skal fjernes, med mindre annet er avtalt.

Dersom LeverandÞren mÄ rydde eller tilbakestille lokaler eller utstyr som er flyttet av kunden, skal kunden betale tilleggsvederlag for dette pÄ kr 2 000,- per pÄbegynte time. LeverandÞren har rett til Ä utbedre skader pÄ lokalet og utstyr som oppstÄr i leieperioden for kundens regning.

Kunden plikter Ä behandle lokaler og utstyr varsomt. Teknisk utstyr skal i utgangspunktet ikke opereres eller flyttes pÄ av andre enn LeverandÞrens personale. Ved skade pÄ utstyr, inventar og/eller lokaler som er pÄfÞrt av kunden, kundens fÞlge, gjester eller ansatte, er kunden forpliktet til Ä dekke reparasjons- eller erstatningskostnader, samt kostnader som fÞlge av eventuelt produksjonsstopp grunnet skadene.

Partene skal kun benytte den annen parts opphavsrettigheter, varemerker (registrert/sÞkt registrert eller ikke), foretaksnavn, servicemerker, slagord, symboler, logoer, forretningshemmeligheter, knowhow og/eller andre industrielle og/eller immaterielle rettigheter og alt tilhÞrende og tilknyttet materiale («Immaterielle Rettigheter») for det formÄl Ä oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Enhver slik bruk skal vÊre i samsvar med den annen parts instruksjoner eller tillatelser. Eventuell bruk utover dette mÄ godkjennes skriftlig av den annen part.

Partenes immaterielle rettigheter ved kontraktsinngÄelsen samt alle rettigheter, krav og interesser i partenes immaterielle rettigheter ved kontraktsinngÄelsen, skal forbli hos partene.

Kunden er ansvarlig for at bruk av opphavsbeskyttet materiale er avklart med opphavsperson eller rettighetsorganisasjon. LeverandÞren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle krav som stilles, eller brudd pÄ overfÞring som skyldes brudd pÄ Ändsverkloven. Bruksretten til og ansvaret for innspilt materiale overtas av kunde i sin helhet nÄr leveranse er gjennomfÞrt etter avtalen.

All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomfÞringen av kontrakten, herunder kontraktens innhold, forretningsrelatert informasjon, personopplysninger, immaterielle rettigheter og know-how, skal behandles konfidensielt, og ikke gjÞres tilgjengelig for utenforstÄende uten skriftlig samtykke fra den andre parten. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger utleveres dersom dette er pÄkrevd etter lov eller forskrift. Partene skal sikre at ansatte, oppdragstakere, underleverandÞrer og tredjeparter som partene engasjerer eller benytter, pÄlegges taushet om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten lÞper under kontraktsperioden og etter kontraktens opphÞr.

LeverandĂžren er ansvarlig for at LeverandĂžrens innleide og ansatte personell innehar nĂždvendige ansvars- og ulykkesforsikringer og at disse er gjeldende i hele kontraktsperioden.

Kunden sĂžrger for adekvat kost til samtlige prosjektmedarbeidere i arbeidsperioden dersom ikke annet er avtalt. (Gjelder ikke studioproduksjoner i LeverandĂžrens lokaler)

Kunden stiller losji til disposisjon hvis avtalt prosjekt totalt overstiger 16 timer inkludert reisetid. Arbeidstid over 9 timer skal avtales pÄ forhÄnd, og vil bli fakturert etter gjeldende satser. LeverandÞren plikter, sÄ langt det lar seg gjÞre, Ä utvide sin arbeidstid hvis sÄ er nÞdvendig for prosjektets avvikling.

Kontrakten kan ikke overdras eller pÄ annen mÄte overfÞres til andre uten den andre partens skriftlige forhÄndssamtykke.

Kontrakten er regulert av norsk rett. Tvister skal forsÞkes lÞst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fÞrer frem, kan hver av partene kreve tvisten avgjort ved sÞksmÄl til de alminnelige domstoler, med verneting der LeverandÞren har sin forretningsadresse.