Generelle vilkår

Inngåelse, kansellering og endring av kontrakt

Kontraktsinngåelse er ansett som gjennomført når digital eller fysisk underskrift er påført kontrakten og kontrakten er returnert til Leverandøren. Ved digital underskrift gjennom vårt bookingsystem, “Rentman”, skjer retur automatisk til Leverandøren.

Ved kontraktsinngåelsen aksepterer kunden at de Generelle Vilkårene gjelder for produksjonen/oppdraget/tjenesten. 

Kontrakten er bindende for begge parter ved kontraktsinngåelse. Avbestilling eller flytting av arrangementet/endring av dato kan likevel finne sted, under følgende vilkår: 

  • Enhver avbestilling eller flytting av må meldes skriftlig til prosjektleder [per e-post]. Avbestilling eller flytting kan ikke gjøres over telefon.
  • Frem til 8 uker før Produksjonsstart kan kontrakten avbestilles eller endres (herunder endring av dato/flytting) mot dekning av påløpte utgifter og timer. 
  • Dersom det er mindre enn 8 uker til Produksjonsstart gjelder følgende for avbestillinger:
    • Mellom 8 og 4 uker før Produksjonsstart betales 10 % av kontraktssum + påløpte utgifter og timer
    • Mellom 4 og 2 uker før Produksjonsstart betales 70 % av kontraktssum + påløpte utgifter og timer
    • Avbestilles produksjonen/oppdraget mindre enn 2 uker før Produksjonsstart betales 100 % av avtalt kontraktssum
  • Endring av dato eller tidspunkt når det er mindre enn 8 uker til Produksjonsstart kan kun finne sted når Leverandøren aksepterer slik endring og mot at kunden betaler et tillegg tilsvarende det som gjelder ved avbestilling når det er mindre enn 8 uker til Produksjonsstart. 

Vederlag

Kundens vederlag for produksjonen/oppdraget/tjenesten fremgår av kontrakten. Vederlaget faktureres og forfaller til betaling som angitt i kontrakten. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven. Ved betalingsmislighold kan Leverandøren med 14 dagers varsel stoppe enhver ytelse til kunden. 

Force Majeure

Avtalen er inngått med kunnskap om gjeldende verdenssituasjon ved kontraktsinngåelse. Eventuelle midlertidige endringer som begrenser folkeforflytning eller -ansamling som blir vedtatt i tidsrommet mellom avtaleinngåelse og gjennomføring, er ikke ansett som Force Majeure så lenge Leverandøren kan tilby et digitalt alternativ til gjennomføring.

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Erstatningsplikt

Leverandørens erstatningsplikt ved forsinkelse eller mangler, teknisk svikt eller andre feil som påvirker sluttproduktet og som Leverandøren svarer for, er i alle tilfeller oppad begrenset til 100 % av avtalt kontraktssum. Leverandøren svarer ikke for kundens indirekte tap. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart. 

Leverandøren kan kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap som følge av kundens mislighold.

Forsikring

Kunden er i kontraktsperioden ansvarlig for enhver skade på og tap av Leverandørens utstyr, såfremt skaden ikke er påført av personell ansatt hos eller innleid av Leverandøren. Eventuelle skader skal straks meldes til Leverandøren, og tyveri og hærverk meldes uten ugrunnet opphold til politiet. 

Ved leie av studio/lokaler

Kunden har plikt til å inspisere lokalet og tilhørende utstyr ved starten av leieperioden. Eventuelle skader eller mangler som oppdages ved ankomst eller som oppstår i leieperioden skal umiddelbart meldes til Leverandøren. 

Kunden skal levere lokalet inkludert utstyr tilbake i den stand det var ved leieperiodens start og står ansvarlig for skader som burde vært oppdaget eller meldt til Leverandøren ved ankomst. Dette innebærer at inventar som er flyttet av kunden skal settes tilbake på plass, lokalet skal ryddes og søppel skal fjernes, med mindre annet er avtalt. 

Dersom Leverandøren må rydde eller tilbakestille lokaler eller utstyr som er flyttet av kunden, skal kunden betale tilleggsvederlag for dette på kr 2 000,- per påbegynte time. Leverandøren har rett til å utbedre skader på lokalet og utstyr som oppstår i leieperioden for kundens regning.

Kunden plikter å behandle lokaler og utstyr varsomt. Teknisk utstyr skal i utgangspunktet ikke opereres eller flyttes på av andre enn Leverandørens personale. Ved skade på utstyr, inventar og/eller lokaler som er påført av kunden, kundens følge, gjester eller ansatte, er kunden forpliktet til å dekke reparasjons- eller erstatningskostnader, samt kostnader som følge av eventuelt produksjonsstopp grunnet skadene.

Immaterielle rettigheter

Partene skal kun benytte den annen parts opphavsrettigheter, varemerker (registrert/søkt registrert eller ikke), foretaksnavn, servicemerker, slagord, symboler, logoer, forretningshemmeligheter, knowhow og/eller andre industrielle og/eller immaterielle rettigheter og alt tilhørende og tilknyttet materiale ("Immaterielle Rettigheter") for det formål å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Enhver slik bruk skal være i samsvar med den annen parts instruksjoner eller tillatelser. Eventuell bruk utover dette må godkjennes skriftlig av den annen part. 

Partenes immaterielle rettigheter ved kontraktsinngåelsen samt alle rettigheter, krav og interesser i partenes immaterielle rettigheter ved kontraktsinngåelsen, skal forbli hos partene.

Mekaniske rettigheter

Kunden er ansvarlig for at bruk av opphavsbeskyttet materiale er avklart med opphavsperson eller rettighetsorganisasjon. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle krav som stilles, eller brudd på overføring som skyldes brudd på åndsverkloven. Bruksretten til og ansvaret for innspilt materiale overtas av kunde i sin helhet når leveranse er gjennomført etter avtalen.

Konfidensialitet

All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten, herunder kontraktens innhold, forretningsrelatert informasjon, personopplysninger, immaterielle rettigheter og know-how, skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den andre parten. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger utleveres dersom dette er påkrevd etter lov eller forskrift. Partene skal sikre at ansatte, oppdragstakere, underleverandører og tredjeparter som partene engasjerer eller benytter, pålegges taushet om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten løper under kontraktsperioden og etter kontraktens opphør. 

Leverandørens ansatte og innleide personell

Leverandøren er ansvarlig for at Leverandørens innleide og ansatte personell innehar nødvendige ansvars- og ulykkesforsikringer og at disse er gjeldende i hele kontraktsperioden. 

Kunden sørger for adekvat kost til samtlige prosjektmedarbeidere i arbeidsperioden dersom ikke annet er avtalt. (Gjelder ikke studioproduksjoner i Leverandørens lokaler) 

Kunden stiller losji til disposisjon hvis avtalt prosjekt totalt overstiger 16 timer inkludert reisetid. Arbeidstid over 9 timer skal avtales på forhånd, og vil bli fakturert etter gjeldende satser. Leverandøren plikter, så langt det lar seg gjøre, å utvide sin arbeidstid hvis så er nødvendig for prosjektets avvikling.

Overdragelse

Kontrakten kan ikke overdras eller på annen måte overføres til andre uten den andre partens skriftlige forhåndssamtykke. 

Tvisteløsning

Kontrakten er regulert av norsk rett. Tvister skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene kreve tvisten avgjort ved søksmål til de alminnelige domstoler, med verneting der Leverandøren har sin forretningsadresse.